Perkelta direktyva dėl medicinos atsargų laivuose

Lietuva perkėlė į Lietuvos Respublikos teisę 2019 m. spalio 24 d.  Europos Bendrijos direktyvos (ES) 2019/1834, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 92/29/EEB II ir IV priedai, nuostatas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-11-11  įsakymo Nr. V-2540 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a97d4ac1432e11eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6cb2febc-aa97-45ab-b54c-d96c78254662

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-957/3-707 ,,Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e78cde4046b011ec992fe4cdfceb5666