2004 METŲ KONVENCIJA DĖL BALASTINIŲ VANDENŲ TVARKYMO - DAR VIENAS IŠŠŪKIS LAIVYBAI

Ketvirtadienis, 28 Sausio 2016

Šią savaitę Klaipėdoje vyko studijos, kuri įvertino Lietuvos pasirengimą ir būtinas įgyvendinti priemones siekiant įgyvendinti 2004 m. Konvencijos dėl balastinių vandenų tvarkymo (toliau BWM konvencija) nuostatas, pristatymas. 

Studija daugiau lietė valstybinių institucijų funkcijų, vykdant BWM konvenciją, pasiskirstymą, tarpusavio ryšius, įvertino finansinių lėšų poreikį.

BWM konvencija įsigalios praėjus 12 mėn. po to, kai ją ratifikavusių valstybių prekybinio laivyno tonažas pasieks 35 % nuo bendro pasaulinio prekybinio laivyno tonažo.

Formaliai iki BWM konvencijos įsigaliojimo trūksta 0,5 % pasaulinio laivų tonažo. Suomija prisijungė prie Konvencijos, tačiau iki šiol dar neinformavo Tarptautinės jūrų organizacijos. Todėl, bet kuriuo metu galime tikėtis, kad Konvencija bus surinkusi min.reikalavimus dėl šalių skaičiaus ir bendro laivų tonažo ir tokiu būdu bus laikoma įsigaliojusi. Tokiu atveju Lietuvos institucijos turės tik vienerius metus parengti teisės aktus, o laivų savininkai gauti atitikties sertifikatus. Lietuvos saugios laivybos administracija ketina pasirašyti sutartis su klasifikacinėmis bendrovėmis dėl laivų inspektavimo ir atitikties sertifikatų išdavimo. Šią funkciją taip pat vykdys ir pati LSLA.

Šiai dienai laivai vykdo D-1 reikalavimus. Tai reiškia, kad laivas įplaukiantys į Baltijos jūrą privalo pasikeisti balastinius vandenis ne arčiau nei 200 jūrmylių nuo artimiausio kranto linijos ir esant ne mažesniam kaip 200 metrų gyliui. Didelis iššūkis taps reikalavimas atitikti D-2 standartams, kas faktiškai reiškia, kad laivuose privalės būti instaliuota sertifikuota spec.įranga, filtruojanti išleidžiamą balastinį vandenį. Toks reikalavimas įsigalios skirtingai kiekvienam laivui, priklausomai nuo laivo pastatymo metų, balastinių tankų tūrio, privalomo laivo dokavimo datos.

Yra susiformavusi nuomonė, kad laivai plaukiojantys išimtinai pavyzdžiui tik Baltijos jūros regione automatiškai galės netaikyti D-2 standartų išleidžiamam balastui ir tokiu būdu neinvestuoti į įrangą. Pvz. linijinis laivas plaukioja išimtinai tik tarp Lietuvos ir Vokietijos konkrečių uostų. Tokia išimtis laivui bus galima tik gavus abiejų šalių įgaliotų institucijų sutikimą, jis bus terminuotas, apie jį reiks informuoti Tarptautinę jūrų organizaciją ir tt.

Konvencijos A-4 taisyklė

Išimtys

1. Šalis ar Šalys, jų jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, netaikant išimčių, kurios nustatytos kitur šioje Konvencijoje, gali suteikti bet kokių reikalavimų taikyti B-3 ar C-1 taisykles išimtis, bet tik tada, kai jos yra:

1) suteikiamos laivui ar laivams, plaukiojantiems reisu ar reisais tarp konkrečių uostų ar vietovių ar laivui, kuris plaukioja tarp konkrečių uostų ar vietovių;

2) galioja ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį, taikant tarpinę peržiūrą;

3) suteikiamos laivams, kurie nemaišo tarpusavyje kitų, nei paimti iš tarp 1 dalies 1 punkte nurodytų uostų ar vietovių vandenys, balastinių vandenų ar nuosėdų ir

4) suteikiamos remiantis Organizacijos parengtomis Rizikos vertinimo gairėmis18.

2. Remiantis 1 dalimi suteiktos išimtys negalioja tol, kol apie jas nepranešama Organizacijai ir atitinkama informacija neišplatinama Šalims.

3. Bet kokios pagal šią taisyklę suteiktos išimtys neturi pakenkti ar padaryti žalos gretimų ar kitų Valstybių aplinkai, žmonių sveikatai, nuosavybei ar ištekliams.

Atkreiptinas dėmesys, kad HELCOM ir OSPAR organizacijos yra parengusios jungtinę harmonizuotą procedūrą išimčių pagal BWM Konvencijos A-4 taisyklę suteikimą. Konvencijos straipsnio įgyvendinimui siūloma parengti ir patvirtinti Išimčių suteikimo laivams pagal 2004 metų Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinio vandens ir nuosėdų kontrolės ir valymo A-4 taisyklę tvarkos aprašą. Tvarkos aprašas remiasi minėta HELCOM ir OSPAR organizacijų parengta jungtine harmonizuota procedūra išimčių pagal BWM Konvencijos A-4 taisyklę suteikimui. Tvarkos apraše turėtų būti nustatyti reikalavimai prašymo dėl išimties suteikimo laivui pagal Konvencijos A-4 taisyklę pateikimui ir nagrinėjimui, aptarta rizikos vertinimo procedūra, reikalavimai konsultacijoms su kitomis valstybėmis, keitimosi informacija procedūros, išimties liudijimo pagal Konvencijos A-4 taisyklę išdavimo tvarka, reikalavimai išimčių taikymo sustabdymui ir sustabdymo panaikinimui. Informaciją apie suteiktas išimtis TJO turėtų pranešti LSLA, gavusi apie tai informaciją iš išimtį suteikusios institucijos. Lietuvos atveju šį institucija greičiausiai bus Aplinkos apsaugos agentūra. Tam, kad suteikti išimtis laivams, prieš tai turi būti atliktas rizikos vertinimas, pranešta, TJO, etc. Todėl, tam, kad įsigaliojus Konvencijai laivai galėtų naudotis išimtimis, tvarkos aprašą Asociacija siūlys priimti kuo skubiau.

Taigi BWM konvencija tikėtina taps šių metų II-ojo pusmečio ir 2017 metų „hot topic“. BWM konvencija taip pat bus taikoma ir laivų statybos ir remonto kompanijoms. Jos turės tvarkyti laivų balastą/nuosėdas pagal Konvencijos reikalavimus.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt